Zverejňovanie

Zmluvy

Projekt
Podpora kapacít regionálneho rozvoja v okrese Sobrance
Dátum pridania:
2021-08-24
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
Dátum pridania:
2021-07-14
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného odpadu.
Dátum pridania:
2021-05-14
Dodatok č.2/2021
Dodatok č.2/2021 k zmluve o poskytovaní služieb na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
Dátum pridania:
2021-05-14
Dodatok č.4/2021
Dodatok č.4/2021 k zmluve o zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
Dátum pridania:
2021-05-14
Dodatok č.1/2021
Dodatok č.1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu.
Dátum pridania:
2021-05-13
Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke.
Dátum pridania:
2021-03-26
Zmluva s SČK
Zmluva s SČK
Dátum pridania:
2021-03-13
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č.1/2020
Dátum pridania:
2021-02-28
Dohoda
Dohoda č.20/42/010/140
Dátum pridania:
2020-12-21
Zmluva o dielo č.2/2020
Zmluva o dielo č.2/2020
Dátum pridania:
2020-12-16
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
Dátum pridania:
2020-12-08
Zmluva
Zmluva o dielo o poskytovaní služieb WEBY GROUP s.r.o.
Dátum pridania:
2020-11-19
Zmluva
Zmluva o výpožičke PC
Dátum pridania:
2020-11-19
Dodatok č.1/2020 - Fúra, s.r.o.
Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.
Dátum pridania:
2020-11-09
Dodatok č.2/2020 - Fúra, s.r.o.
Dodatok č.2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov.
Dátum pridania:
2020-11-09
Dohoda
Dohoda - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Dátum pridania:
2020-10-12
Zmluva
Darovacia zmluva na nehnuteľnosť
Dátum pridania:
2020-09-09
Zmluva
Zmluva o partnerstve
Dátum pridania:
2020-07-29
Zmluva
Kúpna zmluva uzavretá podľa ust.§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka - T.Tornyoš
Dátum pridania:
2020-04-27
Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.9/2016
Dátum pridania:
2020-02-19
Dodatok k Zmluve
Dodatok č.3 k zmluve č. 9500000130 o združených službách dodávky zemného plynu.
Dátum pridania:
2020-01-28
Dohoda
Dohoda o umiestnení a prevádzkovaní telekomunikačného zariadenia.
Dátum pridania:
2020-01-28
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č.2/10/2019
Dátum pridania:
2019-11-06
Dodatok k Zmluve
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.6/2019
Dátum pridania:
2019-09-23
Dodatok k Zmluve
Dodatok č.1/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dátum pridania:
2019-09-16
Zmluva - Lekos 9776
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky uzatvorená podľa § 44 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach v platnom znení
Dátum pridania:
2019-08-21
Zmluva PP Protect
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl.zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Dátum pridania:
2019-08-21
Zmluva
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme pozemkov zo dňa 1.7.2009 medzi Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku, zbor Veľké Revištia a Obcou Veľké Revištia
Dátum pridania:
2019-07-08
Zmluva
Zmluva o dielo č.6/2019
Dátum pridania:
2019-07-01
Zmluva
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Revištia v roku 2019.
Dátum pridania:
2019-07-01
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2019-05-22
Zmluva
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely
Dátum pridania:
2019-04-11
Zmluva
Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dátum pridania:
2019-04-11
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb č.SKP 19/02/054
Dátum pridania:
2019-03-07
Zmluva
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Dátum pridania:
2019-01-23
Zmluva
Zmluva o spolupráci počas budovania a prevádzkovania viacúčelovej optickej dátovej komunikačnej siete na území obce Veľké Revištia.
Dátum pridania:
2018-12-28
Zmluva
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky - 5054
Dátum pridania:
2018-12-28
Zmluva
Zmluva o dielo
Dátum pridania:
2018-12-28
Zmluva
Zmluva o prenájme diskového priestoru.
Dátum pridania:
2018-12-28
Zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie
Dátum pridania:
2018-12-28
Zmluva
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky
Dátum pridania:
2018-12-21
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva JMP Plast a Obec
Dátum pridania:
2018-12-04
Zmluva
Zmluva o bežnom účte
Dátum pridania:
2018-10-16
Zmluva s audítorom
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.
Dátum pridania:
2018-10-02
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva zo dňa 9.8.2019
Dátum pridania:
2018-08-09
Zmluva
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Revištia v roku 2018
Dátum pridania:
2018-06-20
Zmluva č.461/2018
Zmluva č.461/2018 o obstaraní vystúpenia uzatvorená v súlade s ust. § 733 a nasl. občianského zákonníka
Dátum pridania:
2018-06-08
Zmluva č.38 923
Zmluva č.38923 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Dátum pridania:
2018-06-01
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo Uzatvorená podľa § 536 a nasl.Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Dátum pridania:
2018-05-23
Dodatok k zmluve
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.
Dátum pridania:
2018-05-11
Dodatok k zmluve
Dodatok ku zmluve o združenej dodávke elektriny 464271
Dátum pridania:
2017-12-27
Zmluva o sprístupnení .....
Zmluva o sprístupnení komplexných elektronických komunikačných služieb v obci Veľké Revištia
Dátum pridania:
2017-12-20
Mandátna zmluva BTS
Mandátna zmluva BTS uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Zmluva o zabezpečení činností bezpečnostnotechnickej služby
Dátum pridania:
2017-12-18
Mandátna zmluva PO
Mandátna zmluva PO uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Zmluva o zabezpečení činnosti technika požiarnej ochrany
Dátum pridania:
2017-12-18
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 10/2017
Dátum pridania:
2017-11-02
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Revištia v roku 2017
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2017-10-27
Dodatok k zmluve
Dodatok č. k zmluve č. 9500000130 o združených službách dodávky zemného plynu
Dátum pridania:
2017-09-28
Zmluva o pripojení
Zmluva o pripojeni a prenajme telekomunikacnej linky c.9776
Dátum pridania:
2017-08-08
Zmluva o poskytnuti dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaV SR na rok 2017
Dátum pridania:
2017-08-08
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva č.0165/0200/2017
Dátum pridania:
2017-08-08
Zmluva s audítorom
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Dátum pridania:
2017-07-26
Dodatok k zmluve
Dodatok k Zmluve č. A1252751
Dátum pridania:
2017-07-12
Zmluva č. 37679
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dátum pridania:
2017-07-06
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva zo dňa 4.4.2017
Dátum pridania:
2017-04-06
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-OO2-2015/000041-306 zo dňa 15.5.2015
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2017-02-10
Dodatok k zmluve Slovak Telekom
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2017-02-01
Zmluva č. 1/2016 o spolupráci
Zmluva č. 1/2016 o spolupráci projektu "Spoločný územný plán obce Veľké Revištia a Fekišovce
Meno autora:
Ladislav Polák
Dátum pridania:
2016-12-09
Mandátna zmluva č.9/2016
Mandátna zmluva č.9/2016 o vykonávaní obstarávateľskej činnosti pri obstarávaní Spoločného územného plánu obcí Veľké Revištia a Fekišovce
Dátum pridania:
2016-12-09
Zmluva o dielo č.113-2016/12/84
Zmluva o dielo č. 113-2016/12/84 vypracovanie Spoločného ÚPN obcí Veľké Revištia a Fekišovce
Dátum pridania:
2016-12-09
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1884/998/2016/ÚP
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2016-12-06
Zmluva o združenej dodávke elektriny SPP
Zmluva o združenej dodávke elektriny SPP
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2016-11-23
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.z. A5507383
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2016-11-09
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.z. A5910493
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2016-11-09
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.z.A0618255
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2016-11-09
Zmluva o poskytovaí služby Orange
Zmluva o poskytovaní služby Orange
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2016-11-09
Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolup
Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci VVS
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2016-11-09
Zmluva o výkone správy majetku obce
Zmluva o výkone správy majetku obce
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2016-11-09
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 1
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2016-10-24
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 2
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2016-10-24
Dohoda 
Dohoda č.16/42/012/231
Meno autora:
Ing.Anna Višňovská
Dátum pridania:
2016-09-28
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva zo dňa 22.6.2016
Dátum pridania:
2016-06-28
Zmluva s Natur-pack, a.s.
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dátum pridania:
2016-06-24
Zmluva č. 40-000114175PO2016
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Meno autora:
Nikoleta Kotorová
Dátum pridania:
2016-06-17
Zmluva č. 40-000114177PO2016
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Meno autora:
Nikoleta Kotorová
Dátum pridania:
2016-06-17
Zmluva č. 40-000114248PO2016
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Meno autora:
Nikoleta Kotorová
Dátum pridania:
2016-06-17
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č.1/2001
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č.1/2001
Meno autora:
Mgr. Kvetoslava Kicová
Dátum pridania:
2016-06-01
Zmluva o grantovom účte
Zmluva o grantovom účte
Dátum pridania:
2016-05-16
Zmluva o dielo č. 989/2016/A1V
Zmluva o dielo č. 989/2016/A1V
Meno autora:
Nikoleta Kotorová
Dátum pridania:
2016-05-12
Zmluva o dielo č. 990/2016/A1V
Zmluva o dielo č. 990/2016/A1V
Meno autora:
Nikoleta Kotorová
Dátum pridania:
2016-05-12
Zmluva o dielo č. 992/2016/A1V
Zmluva o dielo č. 992/2016/A1V
Meno autora:
Nikoleta Kotorová
Dátum pridania:
2016-05-12
Zmluva č. 26758
Zmluva č. 26758 o poskytnutí dotácie DPO SR
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2016-04-27
Zmluva o elektronickej komunikácii
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2016-04-27
Licenčná zmluva U2112/2016
Licenčná zmluva číslo U2112/2016
Dátum pridania:
2016-04-19
Zmluva o elektroníckom zasielaní faktúr
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
Dátum pridania:
2016-04-19
Zmluva PZP 2405132903
Zmluva PZP číslo 2405132903
Dátum pridania:
2016-03-04
Zmluva o dodávke elektrickej energie
Zmluva o združenej dodávke elektriny 473363
Dátum pridania:
2016-02-23
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
Zmluva č. 95000001300 o združenej dodávke zemného plynu
Dátum pridania:
2016-01-22
Dohoda č. 15/42/010/121
Dohoda uzatvorená na aktivačnú činnosť od 01.01.2016 do 31.12.2016
Dátum pridania:
2015-12-30
Zmluva o pripojení DCOM
Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM
Dátum pridania:
2015-12-18
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-823/2015
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2015-12-11
Zmluva o dodávke elektrickej energie
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201533593_Z - dodávka elektrickej energie
Dátum pridania:
2015-11-20
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy uzatvorená medzi NATUR-PACK, a.s. a Obcou Veľké Revištia
Dátum pridania:
2015-11-20
Dodatok 2/2015 Fura
Dodatok 2/2015 s Furou
Dátum pridania:
2015-10-30
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva č. Z201528245_Z
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2015-10-23
Dohoda č. 15/42/012/2040
Dohoda č. 15/42/012/2040
Dátum pridania:
2015-10-12
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku - miestnych rozvodov verejného vodovodu
Dátum pridania:
2015-09-02
Dodatok 1/2015 Fura
Dodatok k zmluve s Furou 1/2015
Dátum pridania:
2015-08-21
Zmluva o združenej dodávke plynu
Zmluva o združenej dodávke plynu
Dátum pridania:
2015-06-30
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2015-05-15
Dotacia z obce pre Centrum voľného času
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre Centrum voľného času
Dátum pridania:
2015-05-14
Dodatok k Zmluve č A1252751
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy A1252751
Dátum pridania:
2015-05-05
Dodatok k Zmluve č A0618255
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. zmluvy A0618255
Dátum pridania:
2015-05-05
Zmluva DCOM
Zmluva o pripojení k Informačného systému Dátového centra obcí a miest
Dátum pridania:
2015-05-05
Zmluva o poskytovaní verej služ Slovak Telekom
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom
Dátum pridania:
2015-02-20
Zmluva o postúpení práv investora - vodovod
Zmluva o postúpení práv investora č. 340/63/2015/IÚ na časť stavby: Veľké a Blatné Revištia - vodovod
Meno autora:
Monika Doričová
Dátum pridania:
2015-01-22
Zmluva na admin a porad činnosť 1/2014
Zmluva na administratívnu a poradenskú činnosť 1/2014
Dátum pridania:
2015-01-15
Zoznam dohôd medzi obcou a ÚPSVa R
Zoznam dohôd uzatvorených z obcou a ÚPSVaR
Dátum pridania:
2015-01-15
Dodatok č. 01 k RZ č. 2012523
Dodatok č. 01 k Rámcovej zmluve č. 2012523 účinnej od 01.01.2015
Dátum pridania:
2014-12-18
Dodatok k zmluve A5910493
Dodatok k zmluve A5910493
Dátum pridania:
2014-10-07
Zmluva na dotáciu pre TJ FK
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Revištia v roku 2014 pre TJ FK Veľké Revištia
Dátum pridania:
2014-06-26
Zmluva na dotáciu pre DPO
Zmluva na dotáciu z obce pre DPO
Dátum pridania:
2014-04-01
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva z Koliba Trade, s.r.o.
Dátum pridania:
2014-03-05
Dodatok 2/2014 k zmluve - FURA
Dodatok 2/2014 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Dátum pridania:
2013-12-21
Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com