Zverejňovanie

Zámer predaja obecného majetku

Zámer predaja obecného pozemku - osobytný zreteľ
„ Parcela KN č. 542/2 registra „C“ – zastavaná plocha o výmere 5 m2, parcela KN č. 545/3 registra „C“ – vodná plocha o výmere 129 m2
Dátum pridania:
2018-04-30
Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com