Zástupca starostu


Mgr. Svetlana Kotorová

Bola vymenovaná dňa 29.11.2018 starostom obce Veľké Revištia v súlade s ustanovením § 13b ods. 1 zákona 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie zástupkyne starostu vo Veľkých Revištiach.

Zvolená do funkcie dňa 29. novembra 2018 na volebné obdobie do roku 2022

Starosta obce Bc. Martin Hrunka v zmysle § 13b ods. 3 zákona č.369/90 o obecnom zriadení písomne poveril zástupkyňu obce pani Mgr. Svetlanu Kotorovú koordináciou činnosti obecných komisií, administrácia zápisníc zasadnutí obecného zastupiteľstva, koordinácia úloh súvisiacich s výkonom originálnych a prenesených kompetencií v pôsobnosti školských zariadení obce, organizačné zabezpečenie a realizácia kultúrno-spoločenských akcií.

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom  poverení.
Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia § 13a ods. 1 písm. c) až i), plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com