VZN

OZNAM - obce Veľké Revištia.


  Obecné zastupiteľstvo obce  Veľké Revištia  schválilo  dňa: 15.12.2012 uznesením OZ číslo 4/2012  všeobecné záväzné nariadenie (VZN) s  účinnosťou od 1.1.2013, ktoré sú dole uvedené. Nahliadnuť do schválených VZN je možné na Obecnom úrade vo Veľkých Revištiach počas pracovnej doby a tak isto na web-stránke obce: www.velkerevistia.sk 

 

Jedná sa o tieto VZN:

a) VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÉ REVIŠTIA č.:1/2012 z 15.12.2012

O DANI NEHNUTEĽNOSTI A O MIESTNOM POPLATKU

 

b) VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÉ REVIŠTIA č.: 2/2012 z 15.12.2012

O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI Z DOMÁCNOSTI NA ÚZEMÍ OBCE VEĽKÉ REVIŠTIA

 

c) VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÉ REVIŠTIA č.:3/2012 z 15.12.2012

O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY

na dieťa Materskej školy Školskej jedálne pri MŠ a Školského klubu detí v ZŠ

 

d)  VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÉ REVIŠTIA č.: 4/2012 z 15.12.2012

O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH

na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole, v školskom klube detí, v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

 

e)   VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÉ REVIŠTIA č.  5/2012 z 15.12.2012 

O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE

 

Schválené všeobecné záväzné nariadenia nájdete tu.

 


Všeobecné záväzné nariadnie 2019

Návrh dodatku č.7 k VZN
Návrh dodatku č.7 k VZN obce 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠJ pri MŠ, školského klubu detí v ZŠ a školských objektov ZŠ a MŠ na rok 2020
Dátum pridania:
2019-11-26
VZN č.1/2019
VZN Obce Veľké Revištia č.1/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty obce, údržby chodníkov a ochranu verejnej zelene.
Dátum pridania:
2019-10-25
Návrh VZN
Návrh VZN Obce Veľké Revištia č.1/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty obce, údržby chodníkov a ochranu verejnej zelene.
Dátum pridania:
2019-08-21
Návrh dodatku č.1 k VZN
Návrh dodatku č.1 k VZN Obce Veľké Revištia č.2/2016
Dátum pridania:
2019-08-21
Dodatok k VZN
Dodatok č.2 k VZN 4/2012 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v MŠ, ŠkD, ŠJ a vydajnej ŠJ.
Dátum pridania:
2019-05-29
Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com