VZN

OZNAM - obce Veľké Revištia.


  Obecné zastupiteľstvo obce  Veľké Revištia  schválilo  dňa: 15.12.2012 uznesením OZ číslo 4/2012  všeobecné záväzné nariadenie (VZN) s  účinnosťou od 1.1.2013, ktoré sú dole uvedené. Nahliadnuť do schválených VZN je možné na Obecnom úrade vo Veľkých Revištiach počas pracovnej doby a tak isto na web-stránke obce: www.velkerevistia.sk 

 

Jedná sa o tieto VZN:

a) VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÉ REVIŠTIA č.:1/2012 z 15.12.2012

O DANI NEHNUTEĽNOSTI A O MIESTNOM POPLATKU

 

b) VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÉ REVIŠTIA č.: 2/2012 z 15.12.2012

O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI Z DOMÁCNOSTI NA ÚZEMÍ OBCE VEĽKÉ REVIŠTIA

 

c) VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÉ REVIŠTIA č.:3/2012 z 15.12.2012

O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY

na dieťa Materskej školy Školskej jedálne pri MŠ a Školského klubu detí v ZŠ

 

d)  VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÉ REVIŠTIA č.: 4/2012 z 15.12.2012

O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH

na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole, v školskom klube detí, v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

 

e)   VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÉ REVIŠTIA č.  5/2012 z 15.12.2012 

O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE

 

Schválené všeobecné záväzné nariadenia nájdete tu.

 


5 Všeobecné záväzné nariadenie 2013

VZN 3/2013 o nakladaní s KO a DSO a z domácnosti
VZN 3/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a z domácnosti platné od 01.01.2014
Dátum pridania:
2013-12-18
VZN 4/2013 o dani z nehnuteľnosti a poplatku
VZN 4/2013 o dani z nehnuteľnosti a poplatku platné od 01.01.2014
Dátum pridania:
2013-12-18
Návrh VZN o DzN a poplatku 2013
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti a poplatku od roku 2014
Dátum pridania:
2013-11-30
Návrh VZN o komunálnom odpade 2013
Návrh VZN o komunálnom odpade navrhované od 2014
Dátum pridania:
2013-11-30
VZN číslo 2 2013 o umiestnení volebných plagátov
VZN číslo 2/2013 o umiestnení volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Veľké Revištia
Dátum pridania:
2013-10-25
VZN o vykonaní referenda číslo 1 2013
VZN o vykonaní referenda číslo 1/2013
Dátum pridania:
2013-10-25
Návrh VZN o volebnej kampani VR
Návrh VZN o volebnej kampani vo
Dátum pridania:
2013-09-05
Návrh VZN o vykonaní referenda 2013
Návrh VZN o vykonaní referenda 2013
Dátum pridania:
2013-08-15
Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com