Školstvo

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľké Revištia č.24
Telefón : 0907938321
Mgr. Valéria Širochmanová – riaditeľka
Mgr. Ľubica Širochmanová - učiteľka

Mgr. Jana Kuvinková - učiteľka


Bc. Alena Burčíková – vychovávateľka

Lýdia Hudáková - školníčka
 

Z histórie Základnej školy Veľké Revištia

Míľnikom, ktorý sa zapísal do kroniky obce Vyšné Revištia, bolo otvorenie novopostavenej budovy školy.
Písal sa 1. september 1956. Otvorila sa brána novopostavenej školy, ktorá začala písať svoju históriu. Pre zaujímavosť – v roku 1956 navštevovalo školu 62 žiakov a vyučovalo sa v 2 oddeleniach.
Za uplynulých 52 rokov Základná škola prešla mnohými zmenami. Spomenieme aspoň tie, ktoré ovplyvnili život školy. V roku 1976 bolo zavedené ústredné kúrenie, v roku 1989 sa zriadila pri Základnej škole školská družina s počtom 30 žiakov. Učiteľský byt sa zrekonštruoval na účely školskej jedálne, kde sa stravovali žiaci navštevujúci školskú družinu.

História školy je spätá s pedagogickými a výchovnými pracovníkmi, ktorí sa pričinili o jej dobré meno.
Dlhoročným riaditeľom v tejto škole bol pán Ján Kizivat, ktorý ako riaditeľ a učiteľ odpracoval na tunajšej škole v učiteľských  službách 45 rokov. Pani učiteľka Anna Kizivatová tu odpracovala 34 rokov. Práve oni majú najväčšiu zásluhu na vynikajúcich výsledkoch žiakov a zvučnom mene školy.
Riaditeľom integrovanej Základnej školy do roku 2004 bol pán Mgr. Rudolf Michalečko, ktorého pričinením škola dosiahla úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese a v športovej oblasti.


V súčasnosti má škola 29 žiakov. Je samostatnou jednotkou s riaditeľstvom. Žiaci sa učia v dvoch oddeleniach. Navštevujú školský klub detí. Riaditeľkou Základnej školy je pani Mgr. Valéria Širochmanová, učiteľkou Mgr. Ľubica Širochmanová a vychovávateľkou Bc. Alena Burčíková.
Starosta obce sa snaží vylepšovať materiálne podmienky školy – bolo zriadené viacúčelové ihrisko, renovovaná fasáda školy, okolie školy skrášlili vytvorené skalky, upravila sa zeleň, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia, šatne žiakov a skrášlili sa aj vnútorné priestory školy jeho vymaľovaním, čo pozitívne vplýva na celkovú klímu v škole.

Škola sa zapojila do projektov Zdravá škola, Pitný režim, Ekovýchovný projekt, Bocian, zdravotnícky projekt Dental Alarm. V škole je zriadená počítačová učebňa napojená na internet. Táto je k dispozícií nielen žiakom našej školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj občanom obce 1x týždenne ako internetová čitáreň pod vedením Bc. Aleny Burčikovej.
I napriek tomu, že sme malotriednou školou, tešia nás úspechy, ktoré dosahujeme v okresných a krajských kolách v umeleckej súťaži Šalianský Maťko a Hviezdoslavov Kubín, v športových súťažiach a súťažiach organizovaných pre Školský klub detí. Dobré výsledky sme dosiahli v matematickej  súťaži Klokan a Matematickej Pytagoriáde.
Dosiahnuté výsledky nás tešia, ale súčasne zaväzujú pracovať aj v ďalších rokoch tak, aby naša práca nestagnovala, ale napredovala ďalej.

 

MATERSKÁ ŠKOLA
Veľké Revištia č.32
Telefón:  0918693098
Tatiana Lipová – riaditeľka
Blanka Štofilová– učiteľka

Erika Matejová - školníčkaZ histórie materskej školy

História prvej materskej školy v obci Veľké Revištia sa začala písať 1.9.1956, kedy v kabinete budovy základnej školy bola zriadená trieda MŠ. O niekoľko rokov neskôr sa MŠ presťahovala do budovy MNV (miestny národný výbor) a v terajších priestoroch pošty bola zriadená trieda, ktorú navštevovali deti od troch do šiestich rokov. Prvými učiteľmi v tomto období bola riaditeľka MŠ p.Anna Rosochová a učiteľka p. Dlugošová. Stále tu chýbala samostatná budova vyčlenená len pre MŠ. Preto v roku 1979 začala v dedine výstavba novej MŠ, ktorá sa realizovala v akcii "Z" (obec zakúpila materiál potrebný k výstavbe a ľudia z dediny si MŠ svojpomocne postavili). Už v septembri 1980 sa otvorili brány novej MŠ s počtom detí 25. Riaditeľkou bola p.Margita Karabeľošová a učiteľkou p. Maria Staruchová. Výhodou novej MŠ boli veľké priestory, ústredné kúrenie, hygienické zariadenie a moderne vybavená kuchyňa. Pri MŠ bol upravený školský areál s kolotočom, hojdačkami, pieskoviskom a iným náradím. V roku 1987 - 1989 riaditeľkou MŠ bola p. Eva Žáčiková a učiteľkou p.Mária Staruchová. V roku 1990 sa stala riaditeľkou p. Darina Gavulová a učiteľka ostala p.Mária Staruchová. V roku 1994 sa stala riaditeľkou p. Mária Staruchová, ktorá ostala v tejto funkcii až do roku 2002, kedy odišla do dôchodku. Po nej opäť nastúpila do funkcie riaditeľky p. Darina Gavulová, ktorá až do roku 2013 pôsobila ako riaditeľka MŠ a učiteľkou v tomto období bola p. Tatiana Lipová. Od roku 2013 pôsobí vo funkcií riaditeľky p. Tatiana Lipová a učiteľkou je p. Darina Gavulová.

V súčasnosti materskú školu navštevuje 21 detí. Materská škola poskytuje deťom dôslednu prípravu na vstup do školy. K dispozícii je aj príjemný a priestranný interiér, vkusne vyzdobený a taktiež priestranná záhrada vhodná na športové aktivity a oddych. Deti materskej školy sa pravidelne zúčasňujú na rôznych súťažiach a športových podujatiach ( Talentárium, Detská olympiáda ....)


 

 

Školská jedáleň pri MŠ Veľké Revištia
Anna Vamošová – vedúca školskej jedálne
Ingrid Novotňaková - kuchárka

Margita Žeňuchová - pomocná kuchárka

 

                                                       

 

 

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com