Sadzobník poplatkov

Sadzobník miestnych  poplatkov
                                                                               
CENNÍK  ZA  SLUŽBY  POSKYTOVANÉ OBCOU  VEĽKÉ  REVIŠTIA     
Obecné zastupiteľstvo  vydáva  tento cenník:

Čl. 1
1. Tento cenník upravuje    poplatky    za  pracovné    úkony    vykonávané Obecným úradom vo Veľkých Revištiach.
2. Poplatníkom je PO alebo FO, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon , alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.
3. Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou , alebo v hotovosti.
4. Poplatky sa platia bez vyrúbenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce.
Pri    platení    poplatku  v hotovosti  vydá  obecný    úrad  potvrdenie  o    zaplatení poplatku.

Čl.2
SADZOBNÍK    POPLATKOV

A.Úkon alebo konanie na obecnom úrade:
a/ Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase v obvyklom čase (7,30 – 15,30  hod. ) -  10,00 EUR
b/ Prednostné vyhlásenie v miestnom rozhlase  mimo obvyklého času -  20,00 EUR
c/ Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby
v zmysle z. 145/1995 o správnych poplatkoch. - 5,00 EUR
d) Vydanie potvrdenia o účasti na pohrebe pre občanov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt - 2,00 EUR

e) Poplatok za prenájom kultúrneho domu
/viď. príloha č.1/


Čl.3
1. Od poplatkov sú oslobodené orgány štátnej správy, obce, štátne fondy, SČK, zdravotné a sociálne  poisťovne, nadácie, rozpočtové organizácie. O ďalších výnimkách rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.
Tento cenník  bol schválený na zasadnutí OZ vo V.Revištiach dňa 18.6.2012 a ruší cenník schválený na OZ dňa 1.1.2008. 
Právoplatnosť tohto cenníka nadobúda dňa: 3.7.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bc.Martin  HRUNKA                                                                        starosta obce

 

Príloha č.1
                                                                                           
Cenník služieb  kultúrneho domu 

1. Poplatok za používanie svadobky v obci a kult.domu v miestnej časti obce Gajdoš:

a/  Svadobná hostina  - naši občania - 116,17 Eur  - cudzí občania - 149,37 Eur                                   
b/ Svadba – pohostenie - naši občania - 23,23 Eur, cudzí občania-33,19 Eur
c/ Rodinné oslavy - naši občania - 23,23 Eur, cudzí občania - 33,19 Eur          
d/ Smútočný kar - naši občania - 16,59 Eur, cudzí občania - 33,19 Eur            
e/ Ples, majáles  - naši občania - 66,38 Eur, cudzí občania - 99,58 Eur               
f/ Prezentačné a predajné akcie - do 3 hod - 23,23 Eur                       
                              - od 3 – 8 hod - 49,79 Eur                        
                               - nad 8 hod - 82,98 Eur                       
•      + skutučná spotreba el.energie + plyn

2. Poplatok za používanie vybavenia:                                               
 

Jedálenský príbor 0,09 Eur
Lyžička kávová 0,02 Eur
Tanier hlboký 0,04 Eur 
Tanier plytký 0,04 Eur
Tanier dezertný 0,02 Eur
Misa polievková 0,24 Eur
Misa mäsová 0,09 Eur
Misa šalátová 0,04 Eur
Misa kompótová 0,04 Eur
Pohár špeciál aperitív 0,14 Eur
Šálka na kávu 0,04 Eur
Pohár vodový 0,04 Eur
Pohár na víno 0,04 Eur
Poldecák 0,05 dl 0,03 Eur
Solnička 0,04 Eur
Váza 0,04 Eur
Obrus biely  0,24 Eur
Košík na chlieb 0,04 Eur 
Popolník    0,04 Eur
Naberačka    nerezová 0,08 Eur   
Svietnik 0,04 Eur
Stolička 0,24 Eur
Stôl 0,49 Eur

  poznámka: prepožičanie vonku nie vo svadobke

3. Pri odovzdávaní nedostatočne vyčisteného zariadenia a jedálenského náradia sa účtuje prirážka vo výške 30% z celkovej fakturovanej sumy.
4. Za stratu alebo poškodenie veci sa fakturuje hodnota  tovaru
5. Za poškodenie zariadenia sa fakturuje hodnota + 150% prirážka
6. Starosta obce,poslanci OZ a zamestnanci obce majú zľavu – 30% z fakturovanej čiastky, ak sa jedná o usporiadanie svadby,rod.oslavy a karu.                                                             
7.  Zálohová platba za kultúrny dom pred užívaním – 50% z poplatku
 

Tento cenník bol schválený na zasadnutí OZ vo Veľ.Revištiach  dňa 14.12.2007 a ruší cenník schválený na OZ dňa 11.3.1999. 
Právoplatnosť tohto cenníka nadobúda  dňa : 1.1.2008                                                                             
                                                                                                                                                                 
Bc.Martin Hrunka
starosta obce
 


Dodatok  č. 1/2007 k VZN obce Veľké Revištia č.4/2006
 
o výstavbe,správe,údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Veľké Revištia

 
§ 21 Cenník služieb

1.      Poplatky za údržbu miestneho cintorína
          a/ na udržiavanie poriadku čistoty na miestnom cintoríne určujeme ročné poplatky od občanov obce    -  3,31 EUR na 1 rodinu                                     
          b/ poplatky za nájomné miesto na dobu 10rokov -  33,19 EUR
2.    Poplatky za služby poskytované v dome smútku
          a/ prepožičanie obradnej siene:  miestní občania -  6,63 EUR  , cudzí občania   -   13,27 EUR 
          b/ prepožičanie chlad.zariad.:   miestní občania -  4,97 EUR , cudzí občania   -   13,27 EUR 
          c/ prepožičanie katafalku:       miestní občania - 3,31 EUR , cudzí občania   -   6,63 EUR   
          d/ účasť organ. na pietnom akte: miestní občania -  6,63 EUR , cudzí občania    -  9,95 EUR
           
          e/ + skutočná spotreba elektrickej energie               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                     
             
              Návrh Dodatku č.2/2008 vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa: 30.11.2007
              Schválené na OZ  dňa 14.12.2007 , uznesením č. 7/2007 
              Vyvesené v obecnej tabuli dňa: 15.12.2007           
              Dodatok č.1/2007 k VZN č.4/2006  nadobáda účinnosť dňa:    1.1.2008
              Ruší sa Cenník služieb schválený OZ dňa : 24.11.2006

                                                                                                                                                      Bc.Martin Hrunka
                                                                                                                                                        starosta obce

 


DOPLNOK CENNÍKA ZA SLUŽBY  POSKYTOVANÉ  OBCOU  VEĽKÉ  REVIŠTIA     
       
Čl.2 SADZOBNÍK    POPLATKOV

A.Úkon alebo konanie na obecnom úrade:

h/ Poplatok za vydanie potvrdenia o pohrebe  - 2 Eur
      - pre občanov, ktorí nemajú trvalé bydlisko v obci

Doplnok cenníka bol schválený na zasadnutí OZ vo V.Revištiach dňa 29.10.2009, uznesením č.6/2009.
Právoplatnosť tohto doplnku nadobúda dňa: 1.1.2010
     
                                                                                         Bc.Martin  HRUNKA,                                                                       starosta obce


 

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com