Matričný úrad

 

Od 1.1.2018 sa menia správne poplatky pre matriku a osvedčovanie podpisov:

 

MATRIKA
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00 eur
Povolenie uzavrieť manželstvo, pred iným než príslušným matričným úradom, medzi štátnymi občanmi SR 20,00 eur

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenenj doby 20,00 eur

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00 eur

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, medzi štátnm občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami 35,00 eur

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,00 eur

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00 eur

Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00 eur

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,00 eur

Žiadoť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00 eur

Príprava podkladov k uzavretiu manželstva, pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti - žiadosť o uzavretie manželstva 10,00 eur

OSVEDČOVANIE:

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2,00 eur

Osvedčenie odpisu /fotokópie/ za každú aj začatú stranu 2,00 eur

 
Na úseku matriky:

- vedie knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí

- vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými orgánmi štátnej správy,

- plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva, prípravou vykonania obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom, prípravou a posudzovaním dokladov na uzavretie manželstva pred orgánmi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

- vydáva povolenie na žiadosť o uzavtretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a o voľbe jeho štátneho občianstva podľa medzinárodných zmlúv a vykonáva o tom záznam do matriky,

- prijíma oznámenia manželky po rozvode manželstva o prijatí predchádzajúceho priezviska, oznámenie o doplnení 2. a 3. mena alebo zmenu priezviska jedného z manželov na spoločné a vydáva o tom potvrdenie,

- overuje odpisy listín a podpisov na listinách, vedie knihy na overovanie odpisov a podpisov,

- zabezpečuje vydávanie iných potvrdení o údajoch zapísaných v matrike a vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,

- podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov a návrhy na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,

- plní oznamovaciu povinosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov.

 

VÝPIS RODNÉHO, SOBÁŠNEHO A ÚMRTNÉHO LISTU

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas (OP nahrádza Potvrdenie o občianskom preukaze, ktoré vydáva OR PZ podľa trvalého pobytu žiadateľa)
 • doklad môže prevziať len osoba, ktorej sa zápis týka, resp. blízki rodinní príbuzní (otec, matka, brat, sestra, deti, manžel, manželka, starí rodičia, opatrovníci - ak majú rozhodnutie súdu o zverení do opatery)
 • ak žiadateľ žiada matričný doklad rodinného príslušníka, musí vedieť jeho dátum narodenia, sobáša, alebo úmrtia a taktiež vedieť zdokladovať svoj príbuzenský pomer matričnými dokladmi

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ

Uvedenie mena v materinskom jazyku - § 19, ods.3,zák. č.154/1994 Z.z. o matrikách, v znení zák. č.14/2006 Z.z.

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • vyhlásenie o národnosti žiadateľa
 • občianský preukaz
 • 5 eur v hotovosti

ŽIADOSŤ O ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ A Z KNIHY MANŽELSTIEV

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati do 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa ( podpis osvedčený)
 • občianský preukaz
 • 5 eur v hotovosti

ZMENA PRIEZVISKA NA PREDOŠLÉ PO ROZVODE MANŽELSTVA

§ 7, ods. 2 zák.č.300/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods.1, zák. č.36/2005 Z.z.

Oznámenie o vrátení sa k predchádzajúcemu priezvisku po rozvode manželstva sa podáva na matričnom úrade, kde bolo manželstvo uzavreté.

 • občianský preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • sobášny list
 • rodný list, prípadne predchádzajúci sobášny list
 • k rodnému priezvisku je možné vrátiť sa len, ak bola pred rozvodom tohto manželstva nevesta slobodná, alebo sa aj po predchádzajúcom rozvode (rozvodoch) vrátila k predchádzajúcemu t.j. rodnému priezvisku

ŽIADOSŤ O UZAVRETIE MANŽELSTVA

Žiadosť o uzavretie manželstva dostanú snúbenci na príslušnom matričnom úrade. Súčasťou žiadosti o uzavretie manželstva je Poučenie pre snúbencov, v ktorom sú všetky informácie, týkajúce sa dokladov potrebných k uzavretiu manželstva.

Doklady k uzavretiu manželstva občanov SR:

Slobodní: platné doklady totožnosti, rodné listy

Rozvedení: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode

Ovdovelí: platné doklady totožnosti, rodné listy,úmrtný list manžela/manželky, príp. právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela/manželky za mrtvého

Maloletí: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o povolení súdu uzavrieť manželstvo

Ak snúbenci majú spolu dieťa: rodný list tohto dieťaťa

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy: rodný list tohto dieťaťa (vtedy bude dieťa užívať priezvisko manžela)

Tieto doklady sa vyžadujú aj vtedy, keby mali snúbenci sobáš na matričnom úrade mimo svojho trvalého pobytu.

Doklady k uzavretiu manželstva občana SR v zahraničí

 • Potvrdenie, že SR od 1.2.2006 nevydáva Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva (vydá matričný úrad v mieste trvalého bydliska)
 • potvrdenie o trvalom pobyte
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • rodný list
 • do niektorých štátov treba, aby všetky uvedené doklady boli opatrené pečiatkou APOSTILLE. Čestné vyhlásenie o stave si napíče žiadateľ sám a podpis si dá overiť u notára, ktorému treba ovedať, že vyhlásenie bude použité v zahraničí. Ak treba APOSTILLE - notár usmerní, kto vyhlásenie apostilluje a za aký poplatok.

Doklady k uzavretiu manželstva občana SR s cudzincom v SR

K vybaveniu je zo strany cudzinca potrebné:

aspoň 14 dní pred uzatvorením manželstva predložiť nasledujúce dokumenty

 • rodný list
 • doklad na preukázanie totožnosti (platný cestovný pas)
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva (podľa príslušného štátu)
 • doklad o štátnom občianstve žiadateľa
 • doklad o pobyte
 • doklad o osobnom stave (slobodný, rozvedený - vtedy aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, príp. úmrtný list manžela/-ky, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov)
 • z niektorých štátov treba, aby všetky uvedené doklady boli opatrené pečiatkou APOSTILLE

 


 

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com