Kronika obce


Medzi významné medzníky z histórie obce patria :

-      23.11.1944 – oslobodenie obce Sovietskou armádou,
-      1948 – zavedenie elektrickej energie,
-      1950 – zavedenie prvej autobusovej linky,
-      1955 – zriadenie kina Mier,
-      1957 – zriadenie zdravotného strediska a poštového úradu,
-      1958 – postavenie kultúrneho domu Vyšné Revištia, otvorená predajňa s potravinami a pohostinstvom – Jednota SD
-      1959 – zavedenie miestneho rozhlasu a založenie JRD,
-      1960 – započatie výstavby športového ihriska a vznik Štátneho majetku,
-      1975 – výstavba požiarnej zbrojnice,
-      1977 – začatie výstavby MŠ a svadobky OcÚ, rozšírenie cesty smerom na Závadku,
-      1981 – započatie výstavby Domu smútku,
-      1984 – zriadenie Klubu dôchodcov a dokončenie Domu smútku,
-      1991 – plynofikácia obce,
-      1992 – dokončenie obecnej pekárne,
-      1997 – započatá výstavba kanalizácie a čističky odpadových vôd,
-      1998 – čiastočná rekonštrukcia cesty v obci, krst knihy PhDr. Dušana Heveryho – „Veľkorevištiansky slovník“,
-      1999 – dokončená investičná akcia – plynofikácia obce V.Revištia časť Gajdoš a odovzdaná do užívania,
-      2002 – započatie výstavby vodovodu,
-      2003 – rekonštrukcia cesty III. Triedy smerom na Závadku, pokračovanie vo výstavbe obecnej kanalizácie,
-      2004 – zavedený separovaný zber TKO v obci a odstránenie divokej skládky, na budove OcÚ nainštalovaný centrálny vysielač na vysielanie mikrovlnného šírenia internetu v obci, krst knihy Mgr. Tomáša Sabovíka- „Bitanstva – abo jak še žilo u Reviščoch,
-      2005 – pokračovanie výstavby kanalizácie po ihrisko, realizácia viacúčelového ihriska v areáli ZŠ, výstavba parkoviska pri ihrisku a rozšírenie parkoviska pri cintoríne,
-      2006 – dňa 18.4.2006 v rámci pracovného výjazdu navštívil našu obec prezident SR Doc.JUDr.Ivan Gašparovič, CSc., pokračovanie výstavby vodovodu, oprava budov obecného úradu, pošty a budovy ZŠ, výstavba obecného parku pri OcÚ,
-      2007 – výstavba, úprava, zveľadenie priestoru na oddychovú zónu pred futbalovým ihriskom, započatie rekonštrukcie kultúrneho domu v miestnej časti Gajdoš, zrekonštruované sociálne zariadenia v obecných budovách a to : v ZŠ, MŠ a svadobke, rekonštrukcia cesty III. Triedy smerom na rázcestie križovatky Gajdoš,
-      2008 – dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu v miestnej časti obce Gajdoš, rekonštrukcia budovy na  futbalovom ihrisku, v areáli ZŠ – dokončenie viacúčelového ihriska s umelým povrchom.
-      2009  - rekonštrukcia obecného rozhlasu v časti Vyšné Revištia a realizácia   
          novovybudovaného obecného rozhlasu v miestnej časti obce Gajdoš, pokračovanie
          rekonštrukcie budovy na futbalovom ihrisku
-      2010  - dokončenie rekonštrukcie budovy na futbalovom ihrisku a zrekonštruované   
          sociálne zariadenie na futbalovom ihrisku


 

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com