Kontrolór


Hlavný kontrolór obce : Iveta Kráľová

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranné v súlade so základnými pravidlami kontrolnej  činnosti.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
a)      poslanca,
b)      starostu,
c)      člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d)      iného zamestnanca obce,
e)      podľa osobitného zákona.
 

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com