Komisie


Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

1.      Komisia pre ochranu verejného poriadku, životného prostredia a posudzovanie sťažností občanov obce:

Ing. Ján Varga, predseda
Agáta Čigášová, členka (poslankyňa)
MUDr. Zlatica Tarciová, členka (poslankyňa)
Ing. Otília Heveryová, členka
Mariana Ivanišinová, členka

2.      Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy:

Miroslav Lipa, predseda
Mária Vaľová, členka
Ján Kudráč, člen
 

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com